amx.jpg (60116 bytes)

AMX MM7125, RSV, AMI, Mildenhall 2001. Copyright Gary Parsons, f4 Aviation 2001