g222 (54269 bytes)

G222 MM62145/46-50, 46aBA, AMI, Mildenhall 2001. Copyright Gary Parsons, f4 Aviation 2001