pc7.jpg (36550 bytes)

PC7 L-02, 131 EMVO, KLu, Mildenhall 2001. Copyright Gary Parsons, f4 Aviation 2001