9 Squadron flypast, Marham 2002. Copyright Guy Harvey, f4 Aviation 2002