Tornado GR4 ZA370/DB, 31 Squadron, Marham 2002. Copyright Guy Harvey, f4 Aviation 2002