Nimrod MR2 XV245, KMW, Marham 2002. Copyright Guy Harvey, f4 Aviation 2002