Nimrod R1 XW665, 51 Squadron, Waddington 2007. Copyright Mike Kerr 2007