AW139 276, 301 Squadron, IAC, Valley 2007. Copyright Andrew Bates 2007