Spitfire LF Vc JG891/ZK-MKV/G-LFVC, HFL, Shoreham 2007. Copyright Gary Parsons, f4 publishing 2007