Jetstream T2 XX478/564, 750 NAS, KLu, Volkel 2007. Copyright Gary Parsons, f4 publishing 2008