Shackleton AEW2 WL745, 8 Squadron, Binbrook c. 1980s. Copyright Terry Senior 2007