Shackleton AEW2 WL790, 8 Squadron, c. 1980s. Copyright Terry Senior 2007