dak.JPG (72510 bytes)

C47 & RB66, Lakenheath, 1963: Copyright Dave Eade, f4 Aviation 1998